Comm28x – program za komunikaciju sa USB čitačima i simulaciju tastature

Comm28x glavni prozor

Program za komunikaciju sa SL-28x USB čitačima. Očitane podatke prosleđuje u bafer tastature trenutno aktivne Windows aplikacije (simulacija tastature).

Veoma fleksibilne opcije za formatiranje.

Osobine

  • Prima očitane podatke sa svih SL-28x (283,284,287) čitača i, uz konfigurisano formatiranje, šalje ih u bafer tastature trenutno aktivne Windows aplikacije i/ili u KatzeReports bazu podataka
  • Prepoznaje sve priključene SL-28x uređaje i dozvoljava izbor uređaja za konfiguraciju
  • Opcije za formatiranje su prilagođene tipu uređaja
  • Opcija za automatsko pokreanje programa prilikom startovanja Windows-a
  • šalje se 8,12,14 ili 16 karaktera
  • Do četiri prefiksa i četiri sufiksa su moguća
  • Prefiksi i sufiksi mogu biti: korisnički definisani karakteri, ENTER, zarez, itd.
  • Vreme i datum (timestamp) se može koristiti kao prefiks i sufiks

Izgled

Comm28x glavni prozor

Comm28x konfiguracija SL-284

Povezani proizvodi

Dokumenta