Rešenja za ERV u industriji

Industrijska rešenja za evidenciju radnog vremena obično imaju sledeće karakteristike:

 • Najveći broj registracija se desi u tzv. špicevima, kada se smene završavaju ili počinju
 • Zbog tih špiceva je bitno da prolaznost radnika kroz sistem bude što veća
 • Najveći broj radnika pravi samo dve vrste registracija: ulaz i izlaz
 • Često postoji portir koji može da reaguje na generisane slučajne događaje za pretres, alko-test itd.
 • Postoji potreba za generisanjem specifičnih zvučnih signala (ne sirene, da se ne pobrka sa opasnošću) za javljanje početaka smena, prekida itd.

SL-88 sa terminalom SL-870 i čitačima za jednu aktivnost
Ukoliko nije potreban relejni izlaz za kontrolu rotacionih barijera, generisanje slučajnih događaja za pretres i upravljanje džingl sistemom za objavu smena i pauza, kontroler SL-88 je pogodno rešenje.
Obično je jedan terminal sa izborom aktivnosti SL-870 dovoljan za manji broj zaposlenih koji ulaze/izlaze sa nekim posebnim registracijama (službeno, teren itd.) a za većinu su predviđeni čitači za jednu aktivnost (prikazani su čitači za iButton ali mogu biti i za RF kartice). Ti čitači se moraju dovoljno razmaknuti i grupisati da bi prohodnost bila što veća. Npr. ulazni čitači sa jedne strane a izlazni sa druge. Prohodnost po čitaču je oko 2 sekunde po zaposlenom.

SL-88 industrijsko okruženje

Napomena: prikazani su čitači za iButtone TK-2, ali se ništa ne menja u povezivanju ako se izaberu RF kartice i stave RF čitači (npr. SL-8472).

SL-83/SL-84 sa čitačima za jednu aktivnost
Za manje firme ili za komplekse sa više udaljenih pristupnih tačaka (portirnica) je pogodna kombinacija SL-83 sa jednim ulaznim i jednim izlaznim čitačem (propusna moć: 30 zaposlenih u minuti u jednom smeru) ili SL-84 sa po dva ulazna i dva izlazna čitača (propusna moć; 60 zaposlenih u minuti u jednom smeru)
AUX port se po potrebi može iskoristiti za veliki satni displej i/ili za terminal SL-870 ako postoji potreba za drugim registracijama sem Ulaz/Izlaz.

SL-83 povezivanje

SL-83/SL-84 sa čitačima za jednu aktivnost i signalizacijom za pretres i/ili džinglom za pauze
Ova konfiguracija je slična prethodnoj samo što se koristi jedan ili dva relejna izlaza na kontroleru.

  • Za signalizaciju portirima ili bezbednosnoj službi ukoliko je neka ulazna ili izlazna registracija proizvela slučajni događaj koji nalaže pretres, alko-test i sl. Kontroleri su podesivi što se tiče verovatnoće generisanja događaja kao i da li samo ulazni, izlazni ili obe registracije mogu generisati slučajni događaj. Događaj je aktivacija jednog od relejnih izlaza na par sekundi, čime se najčešće pali sijalica i pištalica
  • Za uključivanje sistema akustične signalizacije – džingla po fabrici za najavu pauza, kraja smena itd.

  Konfiguracija sa SL-84 je slična, samo što bi bilo 2 ulazna i dva izlazna čitača.
  Ukoliko želimo da znamo koji npr. izlazni čitač je generisao slučajni signal za pretres, moramo koristiti dva relejna izlaza za slučajne događaje kao i dva pripadajuća zvučno-svetlosna signalizatora.

  SL-83 sa upotrebljenim relejnim izlazima