Kontrola obilaska stražara

Sistem za kontrolu tj. proveru obilaska stražara podrazumeva da se traži dokaz da je dati stražar bio na datom mestu u dato vreme. Rešenje sadrži sledeće komponente:

 • Identifikacioni medij za stražare:

iButton

Svaki stražar ima svoj iButton i prijavljuje se na čitač SL-33 kada ga zaduži i preuzme smenu. Sve naknadne registracije na kontrolnim tačkama pripadaju njemu, sve dok se ne prijavi drugi stražar na čitaču.

 • Identifikacioni medij za kontrolne tačke

TP-1

Ovakve kontrolne tačke, koje se sastoje od iButton-a i alu pločice za montažu na zid ili drugu ravnu površinu se postavljaju na ključna mesta po obaveznoj ruti obilaska. Stražar mora da očita iButton kontrolnog mesta tako što ga pipne čitačem. U tom momentu se beleži zapis sa jedinstvenom šifrom iButton-a i vremenom i datumom u trenutku očitavanja.

 • Prenosni čitač iButton-a koji beleži šifru i vreme očitavanja

SL-33

Čitač iButton-a SL-33 je potreban stražarima da bi se prijavili svojim ličnim iButtonima kada preuzimaju smenu i kasnije da bi očitavali kontrolne tačke i time generisali trag svog obilaska. SL-33 ima sledeće karakteristike:

 • Čita iButtone i generiše zapis koji sadrži šifru iButton-a, vreme i datum u momentu čitanja
 • Koristi lako dostupnu 9V-nu bateriju koja traje 4-6 meseci i menja je korisnik
 • Prilikom zamene baterije, SL-33 ne zaboravlja podatke ni tačno vreme i datum
 • Komunikacija sa računarom je preko RS-232 ili USB porta
 • Broj potrebnih čitača SL-33 za stražarsku službu zavisi od broja istovremeno obilazećih stražara.

Program za komunikaciju i izveštaje Comm33


Comm33 program omogućava sledeće:

 • Komunikaciju sa čitačima, iščitavanje registracija, nameštanje tačnog vremena itd.
 • Podešavanje osnovnih pojmova koji će biti primenjeni u izveštajima. Default pojmovi su (čitač/kategorija/jedinka) a oni se u slučaju primene za stražarsku službu menjaju u (čitač/stražar/kontrolna tačka)
 • Unos svih čitača u sistemu (preko jedinstvenih serijskih brojeva) i dodela korisničkih imena čitačima
 • Unos stražara (preko kodova ličnih iButtona) u sistem
 • Unos kontrolnih tačaka u sistem (preko kodova iButtona) sa smislenim imenima
 • Generisanje izveštaja po različitim kriterijumima: hronološki, po stražarima, po kontolnim tačkama, po čitačima, po stražarima hronološki
 • Resetovanje čitača tj. zanemarivanje baferovanih registracija
 • Pakovanje čitača tj. oživljavanje već iščitanih ili izgubljenih registracija u baferu za ponovno iščitavanje

Primeri izveštaja

Comm33 izveštaj po stražarima (kategorijama)

Comm33 izveštaj po kontrolnim tačkama (jedinkama)

Comm33 izveštaj po čitačima

Comm33 izveštaj po vremenu i stražaru