Evidencija radnog vremena sa džingl sistemom

Konfiguracija prikazuje kontroler SL-83, čiji se TK čitački ulazi koriste za ulazne i izlazne čitače a relejni izlaz RL1 za upravljanje sa tri džingl horne, povezane u zvezdu.

  • Džingl sistemom upravlja kontroler SL-83 ili SL-84. U njima je moguće konfigurisati tzv. vremenske događaje, koji u određeno vreme u toku dana (ili samo nekim danima u sedmici ili samo nekim datumima) aktivira neki od relejnih izlaza.
  • Džingl zvučnici su povezani sa kontrolerom sa energetskim kablom 2×0.75mm2
  • Kontroler SL-83 se konfiguriše tako da u datim vremenima u toku dana uključi RL1 na 8 ili 16 sekundi, što je dovoljno za signalizaciju zaposlenima
  • Ne prenosi se audio signal kablovima, već samo napajanje od 12-13VDC
  • Radi izbegavanja pada napona na kablovima za uključivanje/napajanje džinglova, dužina do kontrolera treba da je manja od 30-tak metara. Zato se ovde koristi struktura zvezde

ERV sa džingl sistemom