ERV i KP sa ulaznim vratima

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa u zgradu se obično svodi na sledeće:

  • Ulazni čitač ima funkciju aktiviranja elektromagnetne brave na par sekundi i time dozvoljava zaposlenom da uđe
  • Ulazni čitač najčešće treba da je za spoljašnju montažu ukoliko ne postoji zaštita od kiše i snega
  • Ulazni čitač generiše ulaznu registraciju za evidenciju radnog vremena
  • Izlazni čitač generiše izlaznu registraciju za evidenciju radnog vremena i može, ali ne mora da generiše signal za otvaranje elektromagnetne brave jer bi izlaz trebalo omogućiti kvakom
  • Slobodni relejni izlaz se može iskoristiti za generator slučajnih događaja ili džingl

SL-83 ERV i kontrola pristupa sa ulaznim vratima

  • Opciono je prikazana upotreba AUX porta za terminal sa izborom aktivnosti (najčešće za razne vrste izlaza kao službeni, terenski rad, pauza itd.) kao i veliki satni displej.
  • Prikazani su čitači za iButton, ali koncept je potpuno isti sa RF čitačima npr SL-8471 spolja i SL-8472 unutra).
  • Preporučuje se da na spoljašnjoj strani ulaznih vrata bude kugla a sa unutrašnje kvaka
  • U slučaju da postoji interfonski sistem, posetilac, koji nema ID medijum, može preko interfona tražiti otvaranje vrata od nadležne osobe. Ukoliko interfon ima svoj naponski sistem za aktivaciju elektromagnetne brave, ta dva sistema se mogu povezati na EM bravu putem uređaja 2V1LOCK. Ako intefon nema mogućnost da otvara vrata, SL-83 poseduje tzv. egres ulaze, koji mogu poslužiti za tu namenu. Osobi zaduženoj za prijem gostiju se stavlja taster, koji je povezan na egres ulaz, čijim pritiskanjem se generiše aktivacija releja (RL1 na slici)m kao da je očitan ID medijum sa pravom pristupa.
  • Za dva odvojena ulaza, koja su relativno blizu (da se kontroler može staviti negde na sredinu da kablovi do čitača ne budu duži od 20-tak metara) se može koristiti četvorokanalni SL-84